งานรณรงค์เพื่อสิทธิการเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฏหมาย

Pro-Voice 3

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559  

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

หลักการและเหตุผล

วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์เพื่อเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย (Global Day of Action for Access to Safe and Legal Abortion) โดยมีการจัดกิจกรรมรณรงค์พร้อมกันในหลายประเทศทั่วโลก1 การรณรงค์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสร้างความเข้าใจกับสาธารณชนและผู้กาหนดนโยบาย เกี่ยวกับสภาพปัญหาและทางออกในเรื่องการเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย เพื่อคุ้มครองชีวิตของผู้หญิงถึงกว่า 21.6 ล้านคนทั่วโลก ที่ยังต้องเสี่ยงอันตรายจากการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยในแต่ละปี และเพื่อขจัดปัญหาที่มีผู้หญิงจานวนถึง 47,000 คนทั่วโลกต้องเสียชีวิตลงทุกปี จากสาเหตุการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย2

Read more: งานรณรงค์เพื่อสิทธิการเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฏหมาย

เสวนาสาธารณะเรื่อง แก้ทอม-ซ่อมดี้เป็นความรุนแรง #เลิกเหอะ

วันที่ 28 มิถุนายน 2559

ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนสเถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สมาคมเพศวิถีศึกษา และแผนงานสุขภาวะผู้หญิง รวมถึงภาควิชาสตรีศึกษา เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ. และภาควิชาสตรีศึกษา มช. รวมทั้งองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานในเรื่องเพศ เอชไอวี และสิทธิมนุษยชน อีกเกือบ 50 องค์กร ที่เห็นประเด็นเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของงานขับเคลื่อนเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิง ความรุนแรงทางเพศ และเป็นงานสร้างความเข้าใจในเรื่องเพศวิถีกับสังคม นับว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของเส้นทางการทำงานในการสื่อสาร ทำความเข้าใจให้ผู้ที่ยังไม่เข้าใจ หรือเข้าใจผิดในเรื่องนี้ ได้เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น

 

 

 

 

Read more: เสวนาสาธารณะเรื่อง แก้ทอม-ซ่อมดี้เป็นความรุนแรง #เลิกเหอะ