ความเป็นมาของสมาคม

สมาคมเพศวิถีศึกษาจัดตั้งขึ้นตามความคิดริเริ่มของคณะทำงานที่ร่วมจัดงานประชุมวิชาการเพศวิถีศึกษาครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2551 และ 2552 ตามลำดับ ประกอบด้วย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มอัญจารี มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) ภาคีความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ โครงการเพื่อชายรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย มูลนิธิศักยภาพเยาวชน (ไทยัพ) เครือข่ายเยาวชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง องค์กรสะพาน เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย โครงการผู้หญิงเพื่อสันติและความยุติธรรม และ กัลยาสโมสร โดยเมื่อ 7 ธันวาคม 2553 สมาคมฯ ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เลขทะเบียนลำดับที่ 11 / 2553 และมีสำนักงานถาวร ตั้งอยู่ที่ อาคารสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัย มหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคม

1. ศึกษาวิจัย สร้าง เผยแพร่ และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเพศวิถี เพศภาวะ ความเป็นธรรมทางเพศ และสิทธิมนุษยชนด้านเพศ

2. สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักปฏิบัติการ ผู้กำหนดนโยบาย และนักวิชาการที่ทำงานในประเด็นเพศวิถี และเพศภาวะ

3. เฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเพศวิถี และเพศภาวะในสื่อ จัดกิจกรรมสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในประเด็นเพศวิถีและเพศภาวะให้กับสังคมไทย