suchada caption

 

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมชุดปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา ทวีสิทธิ์ นายกสมาคม
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จบปริญญาเอกสาขามานุษยวิทยาวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน เมือง ซีแอตเติ้ล ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นนักวิชาการที่ริเริ่มนำกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมแนวสตรีนิยม (FPAR) มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อพัฒนาสุขภาวะผู้หญิงกลุ่มเฉพาะหลายกลุ่ม ได้แก่ ผู้หญิงอยู่ร่วมกับเอชไอวี วัยรุ่นท้องไม่พร้อม พนักงานหญิงของ ขสมก. ผู้หญิงม้ง และผู้หญิงมุสลิม นอกจากนั้นยังเป็นกรรมการอยู่ในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พศ. 2558 เป็นอุปนายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ประเด็นงานด้านผู้หญิงที่มีความสนใจเป็นพิเศษ คือ ผู้หญิงกับสุขภาพ รวมทั้งการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความเป็นธรรมของผู้หญิง

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. ดร. นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ อุปนายกฝ่ายวิชาการ

ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

สถานที่ทำงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

การศึกษา      

2553  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Ph.D. (Social Administration) Thammasat University       

2539  ปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2534  ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเด็นวิชาการที่สนใจ

Queer Theory, Gay Culture, Gender and Sexuality, Masculinity and Femininity, Subjectivity, Foucauldian Studies, Consumer Culture, Popular Culture, Anthropological Theory

ผลงานวิชาการ

หนังสือ

 • นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. 2549. เกย์ลอกคราบ.
 • ปีเตอร์ เอ. แจ็คสัน และ นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (บก.) 2552. เปิดประตูสีรุ้ง หนังสือและเว็บไซต์ของเกย์-กะเทยในสังคมไทย.  
 • นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ 2553. อ่านข่าว อ่านสังคมไทย.
 • นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ และปีเตอร์ เอ.แจ็คสัน 2557. เพศหลากเฉดสี.
 • นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (บก.) 2557.ชาติพันธุ์กับเสรีนิยมใหม่.
 • นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์, พิเชฐ สายพันธ์ (บก.) 2558 ชาติพันธุ์ใต้อำนาจ.
 • Narupon Duangwises and Lowell D. Skar (eds.) 2016 The Folk Performing Arts in ASEAN
 • นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. 2560 เพศในเขาวงกต แนวคิดทฤษฎีเพศในวัฒนธรรมบริโภค
 • นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (บก.) 2560 เมื่อร่างกลายเป็นเพศ อำนาจเสรีนิยมใหม่ของเพศวิถีในสังคมไทย
 • นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (บก.) 2560 สาครบุรีจากวิถีชาวบ้าน

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. สุไลพร ชลวิไล อุปนายกฝ่ายกิจกรรม

นักวิจัย และนักกิจกรรมอิสระ ที่ทำงานในประเด็นเรื่องความเท่าเทียมด้านเพศภาวะ ความหลากหลายทางเพศ สิทธิของผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี/เอดส์ สิทธิในการเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย 

อดีตเคยทำงานเขียนสารคดี เขียนคอลัมน์ให้กับนิตยสารหลายฉบับในเครือบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์ใหญ่บริษัทหนึ่ง

การศึกษา:

 • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบัน:  

 • กรรมการมูลนิธิผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี, สมาชิก “กลุ่มทำทาง”
 • กรรมการจากชุมชนด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์
 • คณะกรรมการกลไกความร่วมมือในประเทศ ( CCM ) กองทุนโลกเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์วัณโรคและมาลาเรียของประเทศไทย

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล เลขาธิการ

นักวิชาการและนักขับเคลื่อนเพื่อสิทธิการเจริญพันธุ์และเพศ ที่สวมหมวกหลายใบคือ เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม, นายกสมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม, เลขาธิการสมาคมเพศวิถีศึกษา และรองประธานมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง นอกจากนี้ยังเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน (งานด้านสตรี) ในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ปัจจุบันแม้เกษียณแล้ว แต่ก็ยังทำงานประจำที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านประชากรศาสตร์ จาก Australian National University มีผลงานวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการที่สะท้อนปัญหาการทำงานเรื่องสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์อย่างต่อเนื่อง เป็นคนไทยคนแรกๆ ที่พูดถึงสิทธิด้านอนามัยเจริญพันธุ์ เคยได้รับรางวัล “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” จากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2554

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. ดร. วราภรณ์ แช่มสนิท เหรัญญิก

นักเคลื่อนไหวและนักวิชาการอิสระ มุ่งทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเด็นความเป็นธรรมทางเพศ จบการศึกษาปริญญาโทสาขาสตรีศึกษาจาก Rutgers University สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกสาขามานุษยวิทยาจาก Australian National University มีประสบการณ์ทำงานด้านความเป็นธรรมทางเพศหลากหลายลักษณะ ทั้งนักเขียนสารคดี นักวิจัยขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านสตรี เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านการพัฒนาสตรีของภาครัฐ และอาจารย์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันทำหน้าที่ผู้จัดการ แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. เบญจมาศ รอดภัย นายทะเบียน

ปัจจุบันเป็นนักวิจัยโครงการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ทีมงานและผู้ช่วยผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม และเจ้าหน้าที่สมาคมนักวิจัยประชากร สำเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลันรามคำแหง มีความสนใจประเด็นสิทธิมนุษชนและและความเท่าเทียมทางเพศ

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. ดร. ชเนตตี ทินนาม บรรณาธิการสื่อ

นักวิชาการอิสระ มีความสนใจทำงานประเด็น เพศภาวะ/เพศวิถีในสื่อมวลชน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์เป็นผู้สื่อข่าว เป็นอาจารย์สอนวิชาการสื่อข่าวรายงานข่าว จริยธรรมสื่อมวลชน และวารสารสนเทศกับเพศสภาพ สำหรับงานขับเคลื่อนด้านความเป็นธรรมทางเพศ ดร.ชเนตตี เป็นนักกิจกรรมสังคมในฐานะกรรมการสมาคมเพศวิถีศึกษา เป็นผู้ยกร่างแนวทางปฏิบัติในการนำเสนอรายการโทรทัศน์บนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของสตรี ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) และยังเป็น อนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมทางเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8. เจษฎา แต้สมบัติ ประชาสัมพันธ์
หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ปัจจุบันร่วมงานกับมูลนิธิฯ ในบทบาทผู้อำนวยการ นอกจากนั้นยังเป็นกรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ ร่วมงานกับสมาคมเพศวิถีศึกษาในฐานะกรรมการและประชาสัมพันธ์ และศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในอดีตเป็นตัวแทนเยาวชนคนข้ามเพศ Transgender Youth (Male to Female) ของ Asia Pacific Transgender Network (APTN) และผู้ช่วยผู้ประสานงาน ภาคีความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงให้ด้านเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ (คอนซอร์เทียม) ได้ร่วมทำงานกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ โดยทำงานขับเคลื่อนเรื่องสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศร่วมกับคณะอนุกรรมการ ด้านการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาพ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ และมูลนิธิธีรนาถกาญจนอักษร มีความสนใจการทำงานพัฒนาสังคมด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นบุคคลที่มีความหลาก หลายทางเพศ และการทำงานขับเคลื่อนและผลักดันกฎหมาย นโยบายต่างๆ เพื่อเกิดความตระหนักในสิทธิของตนเองและบุคคลอื่นของคนในสังคม และชนกลุ่มน้อยต่างๆ รวมถึงบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อเกิดความเท่าเทียมอย่างแท้จริงของคนทุกกลุ่มในสังคม
9. ดร. รณภูมิ สามัคคีคารมย์ กรรมการกลาง
Ph.D. (Medical and Health Social Sciences) จบปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ผ่านมาเคยเป็นนักวิจัยประจำของศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีความสนใจ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การวิจัยเรื่องเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาวะ โดยเฉพาะในมิติของบุคคลทีมีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มคนไร้บ้าน และกลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์ ในขณะเดียวกันก็ทำงานร่วมกับนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน เพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาวะ และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมก่อตั้งเครือข่ายสุขภาพและโอกาส อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสมาคมเพศวิถีศึกษา ปัจจุบันได้ทุ่มเท และอุทิศพลังสมองให้กับมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ในฐานะประธานมูลนิธิ
10. วิภา ดาวมณี กรรมการกลาง
Content 10
11. ศรัทธารา หัตถีรัตน์ กรรมการกลาง
ศรัทธารา หัตถีรัตน์ เป็นนักกิจกรรมด้านสิทธิทางเพศ ความหลากหลายทางเพศ และสิทธิการทำแท้งที่ปลอดภัย ผู้ก่อตั้งกลุ่มการเมืองหลังบ้าน (Backyard Politics) ทำงานด้านความมั่นคงทางจิตใจของนักปกป้องสิทธิและแกนนำหญิง/LBT การสร้างความตระหนักทางสังคมถึงระบบอำนาจในชีวิตประจำวัน

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12. อัญชนา สุวรรณานนท์ กรรมการกลาง

กรรมการที่ปรึกษา

1. ศาสตราจารย์ ดร. พิมพวัลย์ บุญมงคล
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมานุษยวิทยาการแพทย์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโก-เบอร์กเลย์ สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้า ศูนย์ศึกษานโยบาย สาธารณสุข สวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความเชี่ยวชาญในประเด็น เพศภาวะเพศวิถีกับสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์และระบบสุขภาวะทางเพศผู้หญิงกับเชื้อเอชไอวี ผู้หญิงกับสุขภาพ สุขภาพที่ละเอียดอ่อนต่อผู้หญิง ความรุนแรงต่อผู้หญิง ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสตรีนิยม เพศวิถีในพื้นที่ออน์ไลน์ ความรุนแรงในพื้นที่ออนไลน์และการรังแกในโรงเรียน กว่า 40 ปี ที่อุทิศตนสร้างองค์ความรู้และงานวิชาการ โดยมุ่งหวังให้สังคมไทยคำนึงถึงความเป็นธรรมทางเพศ เพศสภาวะ และเพศวิถีในระบบสาธารณสุข
2. ดร.โกสุม โอมพรนุวัฒน์

อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศษสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาสังคมศาสตร์ (สังคมวิทยา) จากมหาวิทยาลัยลัพเบรอะ (Loughborough University) ประเทศสหราชอาณาจักร มีความสนใจและทำวิจัยในประเด็นการเมืองเรื่องร่างกาย เพศสถานะ และเพศวิถีในประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. จิติมา ภาณุเตชะ

นักกิจกรรมทางสังคมที่มีความสนใจประเด็นสิทธิสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิง สำเร็จการศึกษาสาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม มีความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมต้องเกิดจากการทำงานของกลุ่มคนฐานราก โดยการทำงานในรูปแบบเครือข่าย และการประสานความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรเอกชนขนาดเล็กที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างให้เกิดพื้นที่การทำงานร่วมกันของภาคประชาสังคม

ปัจจุบัน มีตำแหน่งผู้อำนวยการมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง และผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. ณัฐยา บุญภักดี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล อุบลวัตร

รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านพัฒนศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีความสนใจและเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิงปริมาณในมิติการสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ และการสื่อสารเพื่อการพัฒนา

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. สุพีชา เบาทิพย์

นักกิจกรรมอิสระ ผู้ก่อตั้งกลุ่มทำทาง องค์กรอิสระทำงานด้านการทำแท้งอย่างปลอดภัย

อดีต : นักพัฒนาในองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ ผู้หญิง อนามัยเจริญพันธ์

จบศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ และ พัฒนาชุมชน ปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. อุษาสินี ริ้วทอง
Content 7

เจ้าหน้าที่สมาคม

สุมาลี โตกทอง

นักกิจกรรมสังคม ด้านประเด็นสุขภาวะทางเพศ ให้ความสำคัญกับการทำงานเสริมพลัง สร้างอำนาจภายในให้กลุ่มผู้หญิงกลุ่มคนชายขอบ มีอำนาจในการเลือก ต่อรอง และกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ของตนตลอดจนได้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางและความเป็นธรรมทางสังคม  
การศึกษา :
ปริญญาโท สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.