suchada caption

 รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมชุดปัจจุบัน (22 เมษายน 2563 ถึง ปัจจุบัน) 

กรรมการบริหาร

1. รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล นายกสมาคม

นักวิชาการและนักขับเคลื่อนเพื่อสิทธิการเจริญพันธุ์และเพศ ที่สวมหมวกหลายใบคือ เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม, นายกสมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม, เลขาธิการสมาคมเพศวิถีศึกษา และรองประธานมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง นอกจากนี้ยังเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน (งานด้านสตรี) ในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ปัจจุบันแม้เกษียณแล้ว แต่ก็ยังทำงานประจำที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านประชากรศาสตร์ จาก Australian National University มีผลงานวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการที่สะท้อนปัญหาการทำงานเรื่องสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์อย่างต่อเนื่อง เป็นคนไทยคนแรกๆ ที่พูดถึงสิทธิด้านอนามัยเจริญพันธุ์ เคยได้รับรางวัล “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” จากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2554

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

2. สุไลพร ชลวิไล อุปนายกฝ่ายกิจกรรม 

นักวิจัย และนักกิจกรรมอิสระ ที่ทำงานในประเด็นเรื่องความเท่าเทียมด้านเพศภาวะ ความหลากหลายทางเพศ สิทธิของผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี/เอดส์ สิทธิในการเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย 

อดีตเคยทำงานเขียนสารคดี เขียนคอลัมน์ให้กับนิตยสารหลายฉบับในเครือบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์ใหญ่บริษัทหนึ่ง

การศึกษา:

  • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบัน:  

  • กรรมการมูลนิธิผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี, สมาชิก “กลุ่มทำทาง”
  • กรรมการจากชุมชนด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์
  • คณะกรรมการกลไกความร่วมมือในประเทศ ( CCM ) กองทุนโลกเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์วัณโรคและมาลาเรียของประเทศไทย

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 
 
3. ดร. ชเนตตี ทินนาม อุปนายกฝ่ายสื่อ

นักวิชาการอิสระ มีความสนใจทำงานประเด็น เพศภาวะ/เพศวิถีในสื่อมวลชน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์เป็นผู้สื่อข่าว เป็นอาจารย์สอนวิชาการสื่อข่าวรายงานข่าว จริยธรรมสื่อมวลชน และวารสารสนเทศกับเพศสภาพ สำหรับงานขับเคลื่อนด้านความเป็นธรรมทางเพศ ดร.ชเนตตี เป็นนักกิจกรรมสังคมในฐานะกรรมการสมาคมเพศวิถีศึกษา เป็นผู้ยกร่างแนวทางปฏิบัติในการนำเสนอรายการโทรทัศน์บนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของสตรี ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) และยังเป็น อนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมทางเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
 
 
 
 
 
 
4. ดร. วราภรณ์ แช่มสนิท กรรมการและเลขาธิการ

นักเคลื่อนไหวและนักวิชาการอิสระ มุ่งทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเด็นความเป็นธรรมทางเพศ จบการศึกษาปริญญาโทสาขาสตรีศึกษาจาก Rutgers University สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกสาขามานุษยวิทยาจาก Australian National University มีประสบการณ์ทำงานด้านความเป็นธรรมทางเพศหลากหลายลักษณะ ทั้งนักเขียนสารคดี นักวิจัยขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านสตรี เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านการพัฒนาสตรีของภาครัฐ และอาจารย์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันทำหน้าที่ผู้จัดการ แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

5. จิติมา ภาณุเตชะ กรรมการและเหรัญญิก 

นักกิจกรรมทางสังคมที่มีความสนใจประเด็นสิทธิสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิง สำเร็จการศึกษาสาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม มีความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมต้องเกิดจากการทำงานของกลุ่มคนฐานราก โดยการทำงานในรูปแบบเครือข่าย และการประสานความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรเอกชนขนาดเล็กที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างให้เกิดพื้นที่การทำงานร่วมกันของภาคประชาสังคม

ปัจจุบัน มีตำแหน่งผู้อำนวยการมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง และผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

6. เจษฎา แต้สมบัติ กรรมการและประชาสัมพันธ์
 
หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ปัจจุบันร่วมงานกับมูลนิธิฯ ในบทบาทผู้อำนวยการ นอกจากนั้นยังเป็นกรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ ร่วมงานกับสมาคมเพศวิถีศึกษาในฐานะกรรมการและประชาสัมพันธ์ และศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในอดีตเป็นตัวแทนเยาวชนคนข้ามเพศ Transgender Youth (Male to Female) ของ Asia Pacific Transgender Network (APTN) และผู้ช่วยผู้ประสานงาน ภาคีความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงให้ด้านเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ (คอนซอร์เทียม) ได้ร่วมทำงานกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ โดยทำงานขับเคลื่อนเรื่องสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศร่วมกับคณะอนุกรรมการ ด้านการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาพ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ และมูลนิธิธีรนาถกาญจนอักษร มีความสนใจการทำงานพัฒนาสังคมด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นบุคคลที่มีความหลาก หลายทางเพศ และการทำงานขับเคลื่อนและผลักดันกฎหมาย นโยบายต่างๆ เพื่อเกิดความตระหนักในสิทธิของตนเองและบุคคลอื่นของคนในสังคม และชนกลุ่มน้อยต่างๆ รวมถึงบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อเกิดความเท่าเทียมอย่างแท้จริงของคนทุกกลุ่มในสังคม
 
 
 
 
 

 

 7. ดร. รณภูมิ สามัคคีคารมย์ กรรมการกลาง

Ph.D. (Medical and Health Social Sciences) จบปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ผ่านมาเคยเป็นนักวิจัยประจำของศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีความสนใจ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การวิจัยเรื่องเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาวะ โดยเฉพาะในมิติของบุคคลทีมีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มคนไร้บ้าน และกลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์ ในขณะเดียวกันก็ทำงานร่วมกับนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน เพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาวะ และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมก่อตั้งเครือข่ายสุขภาพและโอกาส อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสมาคมเพศวิถีศึกษา ปัจจุบันได้ทุ่มเท และอุทิศพลังสมองให้กับมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ในฐานะประธานมูลนิธิ
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ศรัทธารา หัตถีรัตน์ กรรมการกลาง
ศรัทธารา หัตถีรัตน์ เป็นนักกิจกรรมด้านสิทธิทางเพศ ความหลากหลายทางเพศ และสิทธิการทำแท้งที่ปลอดภัย ผู้ก่อตั้งกลุ่มการเมืองหลังบ้าน (Backyard Politics) ทำงานด้านความมั่นคงทางจิตใจของนักปกป้องสิทธิและแกนนำหญิง/LBT การสร้างความตระหนักทางสังคมถึงระบบอำนาจในชีวิตประจำวัน

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

9. อัญชนา สุวรรณานนท์ กรรมการกลาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กรรมการที่ปรึกษา
 
 
  
 
 
1. ดร.โกสุม โอมพรนุวัฒน์

อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศษสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาสังคมศาสตร์ (สังคมวิทยา) จากมหาวิทยาลัยลัพเบรอะ (Loughborough University) ประเทศสหราชอาณาจักร มีความสนใจและทำวิจัยในประเด็นการเมืองเรื่องร่างกาย เพศสถานะ และเพศวิถีในประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. คุณวิภา ดาวมณี 

Content 10
 
 
 
 

 

3. สุพีชา เบาทิพย์

นักกิจกรรมอิสระ ผู้ก่อตั้งกลุ่มทำทาง องค์กรอิสระทำงานด้านการทำแท้งอย่างปลอดภัย

อดีต : นักพัฒนาในองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ ผู้หญิง อนามัยเจริญพันธ์

จบศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ และ พัฒนาชุมชน ปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่สมาคม

 

xxxx