การประชุมระดับชาติเพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 1

วิพากษ์องค์ความรู้และธรรมเนียมปฏิบัติเรื่องเพศวิถีศึกษาในสังคมไทย

วันที่ 7-8 มกราคม พ.ศ. 2551 

สถานที่ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ตึกเอนกประสงค์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

ส่วนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาในการศึกษาเพศวิถี

ชื่อบทความ

ผู้เขียน

ภูมิทัศน์ของเพศวิถีศึกษาในฐานะกระบวนการต่อสู้ทางความรู้ วราภรณ์ แช่มสนิท
แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาในการศึกษาเพศวิถี พิมพวัลย์ บุญมงคล
ความรู้กับเพศวิถี มาดี ลิ่มสกุล
บทนำสู่ความปกติ/ไม่ปกติ (ABNORMALIZATION) ดุษฎี วรธรรมดุษฎี

 

ส่วนที่ 2: ปฏิบัติการทางสังคมของวิธีคิดเรื่องเพศในสังคมไทย

ชื่อบทความ

ผู้เขียน

ฤา ปฏิบัติการของสังคมไทยในกระแสจารีตเรื่องเพศจะอ่อนกำลังลง กฤตยา อาชวนิจกุล และ พริศรา แซ่ก้วย
คำถามเรื่องเพศในสังคมไทย ญานาธร เจียรรัตนกุล
ยาออนไลน์: ประดิษฐกรรมเรื่องเพศ ภานุพัฒน์ พุ่มพฤกษ์ พิมพวัลย์ บุญมงคล และ รณภูมิ สามัคคีคารมย์
แคมฟร็อกและเพศวิถีของวัยรุ่นหญิงไทย:อำนาจในตนกับการกดขี่ทางเพศ วชิรา จันทร์ทอง พิมพวัลย์ บุญมงคล รณภูมิ สามัคคีคารมย์ และ ชยานันท์ มโนเกษมสุข
จากภาพยนตร์ไคโยตี้ อั๊กลี่ ถึงสาวไคโยตี้ความลักลั่นของผู้ใช้แรงงานอารมณ์ภายใต้บริบทสังคมไทย ก่อนตะวัน ผิวทอง
ฉันยังเป็นผู้หญิงอยู่หรือ?: อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ เพศวิถี ของผู้หญิงไม่มีมดลูก มาลี เผือกหอม และ พิมพวัลย์ บุญมงคล
กระบวนการหล่อหลอมในวิชาชีพแพทย์กับความเป็นชายที่รักเพศเดียวกัน: การต่อรอง เพศวิถีของนักศึกษาแพทย์ชายที่รักเพศเดียวกัน ธวัชชัย พาชื่น และ ลือชัย ศรีเงินยวง
“ทอมไทยและเทศ” ในจอและแผ่นกระดาษ: การวิพากษ์แนวคิดอัตลักษณ์ความเป็นชายขอบ (Marginality) ของ “ทอม” ในงานวรรณกรรมและภาพยนตร์ยอดนิยมของไทยและตะวันตก วริตตา ศรีรัตนา
เพศวิถี: วิถีร่วมเพศของผู้หญิงบนเตียงภาษาไทย ชานันท์ ยอดหงษ์
บัณเฑาะก์ กะเทย เกย์: ประเด็นปัญหาว่าด้วยการบวชในสังคมไทย พุทฺธิสาโร
การศึกษานโยบายและการดำเนินการตามนโยบายการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในระบบราชการของไทย สุวรรณา พูลเพชร
กะเทยในมหาวิทยาลัย: ความหลากหลายของอัตลักษณ์ทางเพศ มนตรา พงษ์นิล

 

ส่วนที่ 3: เพศวิถีที่ถูกมองข้ามในสังคมไทย

ชื่อบทความ

ผู้เขียน

ความหลากหลายเชิงสังวาส: เพศวิถีที่ถูกมองข้ามในสังคมไทย ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
ศึกษาเพศวิถีของคนไทยจากบริการ Sex Phone กรรณิการ์ ศิริรักษ์
แคมฟร็อกกับเพศวิถีของวัยรุ่นชายรักชายไทย: พื้นที่ไซเบอร์ โครงสร้างอำนาจ และอำนาจในตนทางเพศ รณภูมิ สามัคคีคารมย์ พิมพวัลย์ บุญมงคล และ วชิรา จันทร์ทอง
เพศวิถีและวัฒนธรรมในงานการปรึกษาและจิตบำบัด: เริ่มต้นศึกษากรณีประเทศไทย ติโหมะ โอะหยะเน็น (Timo Ojanen)
เพศวิถี และอนามัยเจริญพันธ์ของผู้หญิงพิการ เพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เชอร์เรอร์
แม่รับได้: การยอมรับของครอบครัวที่มีลูกเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ สิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร (ลูก) และ บุญยก บุญญาภิสมภาร (แม่)
เชิงสังวาสของเพศเดียวกันในจิตรกรรมฝาผนังแบบแผนประเพณีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1-5) วราภรณ์ วิชญรัฐ
เชิงสังวาสของเพศเดียวกัน “ผู้ชายขายแรง” กับเรื่องเล่าออนไลน์: การค้นหาความสุขทางเพศของชาวสีม่วง สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ